Ukraine Crisis Media Center. Ukraine Under Attack – Digest 42. April 5, 2022. Russian War Crimes in Ukraine. Facts and Evidences/Український кризовий медіа-центр. Україна під обстрілами – Дайджест 25. 5 квітня 2022. Російські воєнні злочини в Україні. Факти і докази (POLSKI, DEUTSCH)


Russian aggressors intensified shelling of government-controlled cities of Luhansk Oblast. One of the houses in Severodonetsk was targeted five times. 146 civilians were killed, more than 500 injured in Luhansk Oblast since the russian invasion started.
Source: Head of Luhansk Regional Military Administration.
165 Ukrainian children were killed, 266 injured since the russian invasion started. It is hard to accurately estimate casualties in war conditions.
Source: Ombudsman of Ukraine.
Russian aggressors continued shelling in Donetsk Oblast. They also attempted the offensive in Donetsk Oblast. On April 4, two civilians were killed, two injured in Avdiivka. Three civilians were injured in different villages of the region.
Source: Head of Donetsk Regional Military Administration.
#BuchaMassacre. Ukrainian law enforcement officers continue finding more and more bodies of Ukrainians killed by russian war criminals in the Kyiv region in March. Five more bodies were found in a children’s sanatorium in Bucha. Russian invaders tortured these people before killing them.


Source: Reuters, General Prosecutor’s Office.
On April 5, russian navy shelled Mariupol and hit the merchant ship in the city port. The vessel was damaged by fire. One of the crew members was injured. Ukrainian servicemen promptly evacuated the crew.

Source: State Border Guard Service of Ukraine, Azov regiment.
On April 1, a married couple was killed, their two kids injured as the vehicle ran over the russian anti-tank mine in the Pryluky region, Chernihiv Oblast.

Source: Prosecutor’s Office of Chernihiv Region.

POLSKI

Ukraińskie Centrum Mediów Kryzysowych
Ukraina zaatakowana – Przegląd 42
5 kwietnia 2022. 
Rosyjskie zbrodnie wojenne w Ukrainie 
Fakty i dowody
Rosyjscy agresorzy zintensyfikowali ostrzał kontrolowanych przez rząd ukraiński miast obwodu ługańskiego. Jeden z domów w Siewierodoniecku był ostrzeliwany pięć razy. Od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji w obwodzie ługańskim zginęło 146 cywilów, a ponad 500 zostało rannych.

Źródło: Przewodniczący Ługańskiej Obwodowej Administracji Wojskowej.
Od rozpoczęcia inwazji rosyjskiej zginęło 165 ukraińskich dzieci, a 266 zostało rannych. W warunkach wojennych trudno jest dokładniej oszacować liczbę ofiar.
Źródło: Rzecznik Praw Obywatelskich Ukrainy.
Rosyjscy agresorzy kontynuowali ostrzał obwodu donieckiego. Podjęli też próbę ofensywy w obwodzie donieckim. 4 kwietnia w Awdijiwce zginęły dwie osoby cywilne, dwie zostały ranne. Trzech cywilów zostało rannych w różnych wioskach regionu.
Źródło: Przewodniczący Donieckiej Obwodowej Administracji Wojskowej.
#BuchaMassacre. Ukraińscy funkcjonariusze organów ścigania odnajdują coraz więcej ciał Ukraińców zabitych w marcu przez rosyjskich zbrodniarzy wojennych w obwodzie kijowskim. Pięć kolejnych ciał znaleziono w sanatorium dziecięcym w Buczy. Rosyjscy najeźdźcy torturowali tych ludzi, zanim ich zabili.


Źródło: Reuters, Biuro Prokuratora Generalnego Ukrainy.
5 kwietnia rosyjska marynarka wojenna ostrzelała Mariupol i trafiła w statek handlowy w porcie miejskim. Statek został uszkodzony w wyniku pożaru. Jeden z członków załogi został ranny. Służby ukraińskie niezwłocznie ewakuowały załogę.

Źródło: Państwowa Służba Graniczna Ukrainy, pułk Azow.
1 kwietnia w rejonie pryłuckim obwodu czernihowskiego w wyniku najechania pojazdu na rosyjską minę przeciwczołgową zginęło małżeństwo, a dwójka ich dzieci została ranna.

Źródło: Prokuratura Obwodu Czernihowskiego.

DEUTSCH

Medienzentrum zur Ukraine-Krise
Ukraine unter Beschuss – Digest 42
5 April 2022. 
Russische Kriegsverbrechen in der Ukraine
Fakten und Beweise
Russische Aggressoren verstärkten den Beschuss der von der Regierung kontrollierten Städte im Gebiet Luhansk. Eines der Häuser in Sewerodonezk wurde fünfmal beschossen. Seit Beginn der russischen Invasion wurden im Gebiet Luhansk 146 Zivilisten getötet und mehr als 500 verletzt.

Quelle: Leiter der regionalen Militärverwaltung von Luhansk.
165 ukrainische Kinder wurden getötet und 266 verletzt, seit die russische Invasion begann. Es ist schwierig, die Zahl der Opfer unter Kriegsbedingungen genau zu schätzen.
Quelle: Ombudsmann der Ukraine.
Die russischen Aggressoren setzten den Beschuss im Gebiet Donezk fort. Sie versuchten auch eine Offensive im Gebiet Donezk. Am 4. April wurden in Avdiivka zwei Zivilisten getötet und zwei verletzt. Drei Zivilisten wurden in verschiedenen Dörfern der Region verletzt.
Quelle: Leiter der regionalen Militärverwaltung von Donezk.
#BuchaMassaker. Ukrainische Strafverfolgungsbeamte finden immer mehr Leichen von Ukrainern, die im März von russischen Kriegsverbrechern in der Region Kiew getötet wurden. Fünf weitere Leichen wurden in einem Kindersanatorium in Bucha gefunden. Russische Invasoren folterten diese Menschen, bevor sie sie töteten.


Quelle: Reuters, Büro des Generalstaatsanwalts.
Am 5. April beschloss die russische Marine Mariupol und traf das Handelsschiff im Hafen der Stadt. Das Schiff wurde durch Feuer beschädigt. Eines der Besatzungsmitglieder wurde verletzt. Ukrainische Soldaten haben die Besatzung umgehend evakuiert.

Quelle: Staatlicher Grenzschutzdienst der Ukraine, Regiment Asow.
Am 1. April wurde ein Ehepaar getötet, seine beiden Kinder wurden verletzt, als das Fahrzeug im Gebiet Pryluky, Oblast Tschernihiw, über eine russische Panzerabwehrmine fuhr.

Quelle: Staatsanwaltschaft der Region Tschernihiw.