Speech by the President of Ukraine V. Zelensky about the fire during the seizure of the nuclear power plant in Energodar by the Russian troops /Промова Президента Зеленського/

In different languages
English , Українська, Беларуская,
Polski, Російська, Deutsch,
FRANCAIS, HUNGARIAN, Турецька,
हिन्दी / Хінді, Español, Čeština, Cербська,
Slovenčina / Словацька, КИТАЙСЬКА/中文,
Suomi / Finnish, Norsk (Bokmål),
Danish / Dansk, 日本語・Японська, Dutch Nederlands

 

English 

 
Speech by the President of Ukraine V. Zelensky about the fire during the seizure of the nuclear power plant in Energodar by the Russian troops
 
Europe needs to wake up. The biggest nuclear power plant in Europe is on fire right now. Russian tanks are shooting at the nuclear blocks. These are tanks equipped with thermal imagers, so they know exactly what they are shooting at. They have prepared for it. I am addressing all Ukrainians, all Europeans and everyone who knows the word Chernobyl, who knows how many casualties were inflicted by the explosion on the nuclear plant. 
This was a global catastrophe and its consequences were battled by hundreds of thousands of people. Tens of thousands had to be evacuated and Russia wants to repeat that and is already repeating it, but 6 times bigger. Europeans wake up, please. Tell your politicians, Russian forces are shooting at the nuclear plant in Ukraine, Zaporizka nuclear plant city of Energodar. 
There are six energy blocks there. Six. In Chernobyl, only one energy block exploded. We have gotten in touch with our leaders, partners. I have already spoken to Charles Michel, Olaf Scholz, Andrzej Duda, and President Biden. We have contacted the head of IAEA, Grossi and also Prime Minister Johnson. We are issuing a warning, no country has ever shot at nuclear blocks except for Russia. First time ever. For the first time ever in our history, for the history of humankind, the terrorist country has reverted to nuclear terror. Russian propaganda had warned in the past to cover the world in nuclear ash. Now, this isn’t just a warning, this is real. We don’t know for sure what the results of this fire will be, we don’t know when the explosion will happen or, God willing, not going to happen. 
Nobody can know or calculate precisely, but our men have always kept the nuclear plant safe. We made sure no provocations could happen. We made sure no one could get there or access it. We made sure no one could plant bombs there. Plant bombs and keep the world hostage to nuclear catastrophe. We must stop Russian soldiers now. Immediately call your politicians. Ukraine has 15 nuclear blocks, if there is an explosion it is the end for everyone. End to Europe. It’s the evacuation of the ENTIRE Europe. 
Only immediate actions can stop the Russian troops. Do not let Europe die in the nuclear catastrophe.

Українська

Промова Президента України В. Зеленського про пожежу під час захоплення російськими військами атомної електростанції в Енергодарі
Європа має прокинутися. Зараз горить найбільша атомна електростанція в Європі. Російські танки стріляють по ядерних блоках. Це танки, оснащені тепловізорами, тому вони точно знають, у що стріляють. Вони до цього підготувалися. Звертаюся до всіх українців, до всіх європейців і до всіх, хто знає слово “Чорнобиль”, хто знає, скільки жертв завдав вибух на АЕС.
Це була глобальна катастрофа, з наслідками якої боролися сотні тисяч людей. Довелося евакуювати десятки тисяч, і Росія хоче це повторити і вже повторює, але в 6 разів більше. Європейці, прокиньтесь, будь ласка. Скажіть своїм політикам: російські війська обстрілюють АЕС в Україні, Запорізьку АЕС, місто Енергодар.
Ця АЕС складається з 6 енергоблоків. Шість. В Чорнобилі вибухнув всього один. Ми зв’язались з лідерами і партнерами зі всього світу. Я вже поговорив з Чарльзом Майклом, Олафом Шольцем, Анджеєм Дудою і президентом Байденом. Ми зв’язались з очільником Міжнародного агентства з атомної енергетики Гроссі і прем’єр-міністром Британії Джонсоном. Ми попереджаємо: жодна країна ніколи не стріляла в атомні енергоблоки крім Росії. Вперше в історії, в історії людства терористична країна вдалась до атомного терору. В минулому російська пропаганда попереджала про вкривання світу атомним попелом. Зараз це вже не просто попередження – все серйозно. Ми не знаємо достеменно, які будуть наслідки цього вогню, не знаємо, коли відбудеться вибух чи, дасть Бог, цього не станеться.
Ніхто не може точно знати чи вирахувати, але наші люди стоять на сторожі АЕС. Ми подбали про те, щоб не було жодних провокацій. Ми переконалися, що ніхто не може туди потрапити або отримати доступ. Ми подбали про те, щоб ніхто не міг закласти там бомби. Не міг закласти бомби і тримати світ у заручниках ядерної катастрофи. Ми повинні зараз зупинити російських солдатів. Негайно дзвоніть своїм політикам. Україна має 15 ядерних блоків, якщо буде вибух, це кінець для всіх. Кінець Європи. Це евакуація ВСІЄЇ Європи.
Лише негайні дії можуть зупинити російські війська. Не дайте Європі загинути в ядерній катастрофі.
 

Беларуская

Выступ прэзыдэнта Ўкраіны В.Зяленскага пра пажар падчас захопу расейскімі войскамі АЭС у Энэргадары
Еўропе трэба прачнуцца. Гарыць найбуйнейшая ў Еўропе АЭС. Расейскія танкі абстрэльваюць ядзерныя блокі. Гэта танкі, абсталяваныя цеплавізарамі, таму яны дакладна ведаюць, па чым страляюць. Яны да гэтага падрыхтаваліся. Звяртаюся да ўсіх украінцаў, да ўсіх еўрапейцаў і да ўсіх, хто ведае слова «Чарнобыль», хто ведае, колькі ахвяр нанёс выбух на ЧАЭС.
Гэта была сусветная катастрофа, з ёй змагаліся сотні тысяч людзей. Давялося эвакуяваць дзесяткі тысяч, а Расея хоча гэта зрабіць яшчэ раз і робіць гэта зноў, але гэтым разам небяспека ў 6 разоў большая. Еўрапейцы, прачніцеся, калі ласка. Скажыце сваім палітыкам: расейскія войскі абстрэльваюць АЭС ва Ўкраіне, Запарожскую АЭС, горад Энэргадар.
Запарожская АЭС складаецца з 6 энергаблокаў. З шасці. У Чарнобылі выбух быў на адным. Мы звязаліся з лідэрамі і партнёрамі па ўсім свеце. Я ўжо размаўляў з Чарльзам Майклам, Олафам Шольцам, Анджэем Дудай і прэзідэнтам Байдэнам. Мы звязаліся з Міжнародным агенцтвам па атамнай энергіі Гросі і прэм’ер-міністрам Вялікабрытаніі Джонсанам. Падкрэсліваем, што ніводная краіна не абстрэльвала АЭС, акрамя Расеі. Упершыню ў гісторыі, у гісторыі чалавецтва, краіна-тэрарыст пайшла на ядзерны тэрор. Раней расейская прапаганда папярэджвала аб пакрыцці свету атамным попелам. Цяпер гэта не проста папярэджанне – гэта рэальна. Мы дакладна не ведаем, якія будуць наступствы пажару. Мы не ведаем, калі адбудзецца выбух ці, дасць Бог, не адбудзецца.
Дакладна ведаць і падлічыць ніхто не можа, але атамную станцыю ахоўваюць нашы людзі. Мы робім усё магчымае, каб ніякіх правакацый не было. Каб ніхто не мог трапіць туды ці атрымаць доступ. Каб ніхто не мог закласці бомбы. Закласці бомбы і трымаць свет закладнікам ядзернай катастрофы. Цяпер мы павінны спыніць расейскіх салдат. Тэлефануйце сваім палітыкам неадкладна. Ва Ўкраіне 15 атамных энэргаблокаў, калі будзе выбух, то гэта канец усяму. Канец Еўропы. Гэта эвакуацыя УСЁЙ Еўропы.
Толькі неадкладныя дзеянні могуць спыніць расійскія войскі. Не дайце Еўропе загінуць у выніку ядзернай катастрофы.

Polski

Przemówienie W. Zeleńskiego, Prezydenta Ukrainy
Europa musi się obudzić. W tej chwili pod ostrzałem znajduje się największa elektrownia atomowa w Europie. Rosyjskie czołgi ostrzeliwują reaktory atomowe. Te czołgi mają zainstalowane termowizory, w związku z czym dokładnie wiedzą do czego strzelają. Oni się na to przygotowali. Zwracam się do wszystkich Ukraińców, wszystkich Europejczyków, każdego, kto zna słowo Czarnobyl, kto wie, ile było ofiar eksplozji w elektrowni atomowej.
To była katastrofa globalna i jej skutki usuwały setki tysięcy ludzi. Dziesiątki tysięcy zostało ewakuowanych, a Rosja chce to powtórzyć, i już to powtarza, ale w sześciokrotnie większej skali. Europejczycy, obudźcie się, proszę. Powiedzcie swoim politykom, że wojsko rosyjskie ostrzeliwuje elektrownię atomową w Ukrainie, Zaporoską Elektrownię Jądrową w mieście Energodar.
Znajduje się tam sześć bloków energetycznych. Sześć. W Czarnobylu eksplodował tylko jeden blok energetyczny. Nawiązaliśmy kontakt z przywódcami, naszymi partnerami. Rozmawiałam już z Charlesem Michelem, Olafem Scholzem, Andzejem Dudą i prezydentem Bidenem. Skontaktowaliśmy się z naczelnikiem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Grossiem, a także z premierem Johnsonem. Ostrzegamy, że żaden kraj, z wyjątkiem Rosji, nigdy nie strzelał do bloków jądrowych. Po raz pierwszy w historii. Po raz pierwszy w naszej historii, w historii ludzkości, kraj terrorystyczny zwrócił się do terroru jądrowego. W przeszłości rosyjska armia ostrzegała, że świat pokryje się popiołem atomowym. Teraz to nie tylko ostrzeżenie, to jest realne. Nie wiemy na pewno, jakie będą skutki tego pożaru, nie wiemy, kiedy nastąpi eksplozja, czy – jak Bóg da – nie nastąpi.
Nikt nie może tego wiedzieć lub wyliczyć na pewno, ale nasi chłopcy zawsze bronili bezpieczeństwa elektrowni atomowej. Byliśmy przekonani, że żadnych prowokacji być nie może. Byliśmy przekonani, że nikt nie może tam wejść lub mieć tam dostęp. Byliśmy przekonani, że nikt nie skieruje tam bomb. Podłożyć bomby i zrobić cały świat zakładnikiem katastrofy nuklearnej. Musimy zatrzymać rosyjskich żołnierzy właśnie teraz. Niezwłocznie zwróćcie się do waszych polityków. Ukraina ma 15 bloków atomowych. Ich eksplozja spowoduje koniec wszystkiego. Koniec Europy. To będzie ewakuacja całej Europy. 
Tylko działania natychmiastowe mogą zatrzymać rosyjskie wojsko. Nie pozwólcie Europie zginąć w katastrofie nuklearnej.
 

Російська

Выступление Президента Украины В. Зеленского, что касается пожара во время захвата АЭС в Энергодаре российскими войсками 
 
Европа должна проснуться. Сейчас горит самая большая атомная электростанция в Европе. Русские танки стреляют по ядерным блокам. Эти танки, оснащены тепловизорами, поэтому они точно знают, во что стреляют. Они подготовились к этому. Я обращаюсь ко всем украинцам, ко всем европейцам и ко всем, кто знает слово Чернобыль, кто знает, сколько жертв повлек за собой взрыв на АЭС.
 
Это была глобальная катастрофа, и с ее последствиями боролись сотни тысяч людей. Десятки тысяч пришлось эвакуировать, и Россия хочет повторить это и уже повторяет, но в 6 раз больше. Европейцы проснитесь, пожалуйста. Расскажите своим политикам, российские войска стреляют по АЭС в Украине, Запорожская АЭС города Энергодар.
 
АЭС состоит из шести энергетических блоков. Шести. В Чернобыле взорвался только один энергоблок. Мы связались с главами других стран, с партнерами. Я уже говорил с Шарлем Мишелем, Олафом Шольцем, Анджеем Дудой и президентом Байденом. Мы связались с главой МАГАТЭ Гросси, а также с премьер-министром Джонсоном. Мы предупреждаем, ни одна страна, кроме России, никогда не стреляла по ядерным блокам. Такое впервые. Впервые в нашей истории, в истории человечества страна-террорист прибегла к ядерному террору. В прошлом российская пропаганда предупреждала о намерении покрыть мир ядерным пеплом. Теперь, это не просто предупреждение, это реальность. Мы не знаем наверняка, каковы будут последствия этого пожара, мы не знаем, когда произойдет взрыв или, даст Бог, не произойдет.
 
Никто не может точно знать или рассчитать, но наши люди всегда охраняли атомную станцию. Мы позаботились о том, чтобы не было провокаций. Мы позаботились о том, чтобы никто не мог попасть туда или получить к ней доступ. Мы позаботились о том, чтобы никто не смог заложить там бомбы. Заложить бомбы и держать мир в заложниках ядерной катастрофы. Мы должны остановить русских солдат сейчас же. Немедленно позвоните своим политикам! У Украины 15 ядерных блоков, если будет взрыв – всем конец. Конец Европе. Это эвакуация ВСЕЙ Европы.
Только немедленные действия могут остановить российские войска. Не дайте Европе погибнуть в ядерной катастрофе.
 

Deutsch

Der ukrainische Präsident Selenskij spricht über den Brand bei der Einnahme des Atomkraftwerks Enerhodar durch russische Truppen 
Europa muss aufwachen. Das größte Atomkraftwerk in Europa brennt jetzt. Russische Panzer schießen auf die Atomanlagen. Die Panzer sind mit Wärmebildkameras ausgestattet, so dass sie genau wissen, worauf sie schießen. Sie haben sich darauf vorbereitet. Ich spreche alle Ukrainer, alle Europäer und alle an, die das Wort Tschernobyl kennen, die wissen, wie viele Opfer die Explosion im Atomkraftwerk verursachte.
Es war eine globale Katastrophe, und Hunderttausende von Menschen kämpften mit den Folgen. Zehntausende mussten evakuiert werden, und Russland will es wiederholen und ist bereits dabei, es zu wiederholen, aber sechsmal mehr. Europäer, bitte wacht auf. Sagen Sie Ihren Politikern, dass russische Truppen auf ein Atomkraftwerk in der Ukraine schießen, das Atomkraftwerk Saporischschja in der Stadt Enerhodar.
Das Atomkraftwerk besteht aus sechs Blöcken. Sechs. In Tschernobyl explodierte nur ein Block. Wir haben Kontakt zu den Verantwortlichen anderer Länder, zu den Partnern aufgenommen. Ich habe bereits mit Charles Michel, Olaf Scholz, Andrzej Duda und Präsident Biden gesprochen. Wir haben mit dem Leiter der IAEO, Grossi, sowie mit Ministerpräsidenten Johnson Kontakt aufgenommen. Wir weisen darauf hin, dass außer Russland noch nie ein anderes Land auf Kernkraftblöcke geschossen hat. Es ist das erste Mal. Zum ersten Mal in unserer Geschichte, in der Geschichte der Menschheit, hat ein terroristisches Land zum atomaren Terror gegriffen. In der Vergangenheit hat die russische Propaganda vor der Absicht gewarnt, die Welt mit atomaren Asche zu bedecken. Das ist nicht nur eine Warnung, das ist Realität. Wir wissen nicht mit Sicherheit, welche Folgen dieser Flächenbrand haben wird, wir wissen nicht, wann die Explosion stattfinden wird oder, so Gott will, nicht.
Niemand kann das mit Sicherheit wissen oder ausrechnen, aber unsere Leute haben das Atomkraftwerk immer bewacht. Wir haben dafür gesorgt, dass es keine Provokationen gab. Wir haben dafür gesorgt, dass niemand eindringen oder sich Zugang zugreifen konnte. Wir haben dafür gesorgt, dass niemand dort Bomben legen kann. Bomben zu legen, um die Welt als Geisel einer atomaren Katastrophe zu halten. Wir müssen die russischen Soldaten jetzt aufhalten. Rufen Sie sofort Ihre Politiker an! Die Ukraine hat 15 Atomkraftwerke, wenn es zu einer Explosion kommt, wird es für uns alle das Aus. Das Ende von Europa. Es geht um die Evakuierung von ganz Europa.
Nur sofortiges Handeln kann die russischen Truppen aufhalten. Lassen Sie Europa nicht in einer atomaren Katastrophe sterben.
 

FRANCAIS

Le discours du président ukrainien V. Zelenski concernant l’incendie pendant l’invasion de l’armée russe sur la centrale nucléaire à Energodar.
 
L’Europe doit se réveiller. La plus grande centrale nucléaire de l’Europe est en feu. Les tanks russes tirent sur les blocs nucléaires. Ces tanks sont munis de l’imagerie thermique ils savent donc parfaitement ce à quoi ils s’attaquent. Ils s’y sont préparés. Je m’adresse à tous les Ukrainiens, tous les Européens et tous ceux qui connaissent le mot Tchernobyl et qui savent combien de victimes a causé l’explosion de la centrale nucléaire.
 
C’était une catastrophe globale et des centaines des milliers de personnes ont lutté contre ses conséquences. Il fallait évacuer les dizaines de milliers de personnes et maintenant, la Russie veut le reproduire et elle le fait déjà, mais à une échelle 6 fois plus élevée. Les Européens, réveillez-vous s’il vous plaît. Dites à vos politiciens que les armées russes tirent sur une centrale nucléaire en Ukraine, la centrale de Zaporojie, dans la ville d’Energodar.
 
Cette centrale nucléaire se compose de 6 unités de puissance énergétique. Six. Une seule a explosé à Tchernobyl. Nous avons contacté des dirigeants et des partenaires du monde entier. J’ai déjà parlé à Charles Michael, Olaf Scholz, Andrey Duda et le président Biden. Nous avons contacté l’Agence internationale de l’énergie nucléaire, Grossi et le Premier ministre Johnson. Nous avertissons qu’aucun pays n’a jamais tiré sur des centrales nucléaires autre que la Russie.
 
Pour la première fois dans l’histoire mondiale, dans l’histoire de l’humanité, un pays terroriste a eu recours à la terreur nucléaire. Dans le passé, la propagande russe a menacé de couvrir le monde de cendres nucléaires. Maintenant, ce n’est plus seulement une menace – c’est sérieux. Nous ne savons pas avec certitude quelles seront les conséquences de cet incendie, nous ne savons pas quand l’explosion aura lieu ou si, si Dieu le veut, elle n’arrivera pas.
 
Personne ne peut savoir ou calculer exactement, mais notre armée garde la centrale nucléaire. Nous nous sommes assurés qu’il n’y ait pas de provocations possibles. Nous avons veillé à ce que personne ne puisse entrer ou y accéder. Nous nous sommes assurés que personne ne pourrait y poser des bombes, pour qu’il ne puisse pas tenir le monde sous la menace d’une catastrophe nucléaire. Il faut maintenant arrêter les soldats russes. Interpellez vos politiciens immédiatement. L’Ukraine a 15 unités nucléaires, s’il y a une explosion, c’est la fin pour tout le monde. La fin de l’Europe. C’est l’évacuation de TOUTE l’Europe.
 
Seule une action immédiate peut arrêter les troupes russes. Ne laissez pas l’Europe mourir dans une catastrophe nucléaire.
 
HUNGARIAN
 

  1. Zelenszkij ukrán elnök beszéde az enerhodari atomerőmű orosz csapatok általi elfoglalásakor keletkezett tűzről

 
Európának fel kell ébrednie. Európa legnagyobb atomerőműve most is lángokban áll. Orosz tankok lövik az atomblokkokat. Ezek a tankok hőkamerával vannak felszerelve, így pontosan tudják, hogy mire lőnek. Felkészültek rá. Minden ukránhoz, minden európaihoz és mindenkihez szólok, aki ismeri a Csernobil szót, aki tudja, hogy hány áldozatot követelt az atomerőműben történt robbanás. 
Ez egy globális katasztrófa volt, amelynek következményeivel emberek százezrei küzdöttek. Több tízezreket kellett evakuálni, és Oroszország ezt akarja megismételni, és már meg is ismétli, de hatszor nagyobb mértékben. Európaiak, ébredjenek fel, kérem! Mondják meg a politikusaiknak, hogy az orosz erők lövöldöznek az ukrajnai atomerőműre, az Enerhodar városában lévő Zaporizka atomerőműre. 
Hat energiablokk van ott. Hat. Csernobilban csak egy energiablokk robbant fel. Felvettük a kapcsolatot vezetőinkkel, partnereinkkel. Már beszéltem Charles Michel, Olaf Scholz, Andrzej Duda és Biden elnök úrral. Kapcsolatba léptünk a NAÜ vezetőjével, Grossival és Johnson miniszterelnökkel is. Figyelmeztetést adunk ki, Oroszországon kívül egyetlen ország sem lőtt még nukleáris blokkokra. Ez az első alkalom. Történelmünkben, az emberiség történetében először fordult elő, hogy egy terrorista ország nukleáris terrorhoz folyamodott. Az orosz propaganda a múltban arra figyelmeztetett, hogy a világot nukleáris hamuval borítja be. Most ez nem csak egy figyelmeztetés, ez a valóság. Nem tudjuk biztosan, hogy mi lesz ennek a tűznek az eredménye, nem tudjuk, hogy a robbanás mikor fog bekövetkezni, vagy, ha Isten is úgy akarja, nem fog bekövetkezni. 
Senki sem tudhatja vagy számolhatja ki pontosan, de az embereink mindig is biztonságban tartották az atomerőművet. Gondoskodtunk arról, hogy ne történhessenek provokációk. Gondoskodtunk arról, hogy senki ne juthasson oda, vagy ne férhessen hozzá. Gondoskodtunk róla, hogy senki ne tudjon ott bombákat elhelyezni. Bombákat elhelyezni és a világot nukleáris katasztrófa túszaként tartani. Most kell megállítanunk az orosz katonákat. Azonnal hívják fel a politikusaikat. Ukrajnának 15 nukleáris blokkja van, ha robbanás történik, az mindenki számára a véget jelenti. Vége Európának. Ez EGÉSZ Európa kiürítése. 
Csak azonnali cselekvéssel lehet megállítani az orosz csapatokat. Ne hagyják, hogy Európa meghaljon a nukleáris katasztrófában.
 
Турецька
Ukrayna Devlet Başkanı V. Zelensky’nin Energodar’daki nükleer santralin Rus birlikleri tarafından ele geçirilmesi sırasında çıkan yangınla ilgili konuşması
Avrupa’nın uyanması gerekiyor. Avrupa’nın en büyük nükleer santrali şu anda yanıyor. Rus tankları nükleer bloklara ateş ediyor. Bunlar termal kameralarla donatılmış tanklardır, bu nedenle tam olarak neye ateş ettiklerini bilirler. Bunun için hazırlandılar. Tüm Ukraynalılara, tüm Avrupalılara ve Çernobil kelimesini bilenlere, nükleer santraldeki patlamanın kaç can kaybına yol açtığını bilen herkese sesleniyorum.
Bu küresel bir felaketti ve sonuçlarıyla yüz binlerce insan mücadele etti. On binlerce kişinin tahliye edilmesi gerekiyordu ve Rusya bunu tekrarlamak istiyor ve şimdiden bunu tekrarlıyor, ancak 6 kat daha büyük. Avrupalılar uyanın lütfen. Rus kuvvetlerin Ukrayna’nın Zaporijya nükleer santrali  Energodar’daki nükleer santrale ateş ettiğini politikacılarınıza söyleyin.
Orada altı enerji bloğu var. Altı. Çernobil’de sadece bir enerji bloğu patladı. Liderlerimiz ve ortaklarımızla temasa geçtik. Charles Michel, Olaf Scholz, Andrzej Duda ve Başkan Biden ile zaten konuştum. IAEA başkanı Grossi ve ayrıca Başbakan Johnson ile temasa geçtik. Bir uyarı yayınlıyoruz, Rusya dışında hiçbir ülke nükleer bloklara ateş açmadı. İlk kez. Tarihimizde ilk kez, insanlık tarihi boyunca, terörist ülke nükleer teröre geri döndü. Rus propagandası geçmişte dünyayı nükleer külle kaplamak için uyarmıştı. Şimdi, bu sadece bir uyarı değil, bu gerçek. Bu yangının sonuçlarının ne olacağını kesin olarak bilmiyoruz, patlamanın ne zaman olacağını ya da Allah’ın izniyle olmayacağını da bilmiyoruz.
Kimse kesin olarak bilemez veya hesaplayamaz ama adamlarımız nükleer santrali her zaman güvende tuttu. Herhangi bir provokasyon olmamasını sağladık. Oraya kimsenin ulaşamayacağından veya erişemeyeceğinden emin olduk. Oraya kimsenin bomba yerleştiremeyeceğinden emin olduk. Bomba yerleştir ve dünyayı nükleer felakete rehin tut. Rus askerlerini hemen durdurmalıyız. Hemen politikacılarınızı arayın. Ukrayna’da 15 nükleer blok var, bir patlama olursa bu herkesin sonu demektir. Avrupa’ya son. TÜM Avrupa’nın tahliyesi.
Sadece acil eylemler Rus birliklerini durdurabilir. Avrupa’nın nükleer felakette ölmesine izin vermeyin.
 
हिन्दी / Хінді
 
रूसी सैनिकों द्वारा एनरगोडार में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की जब्ती के दौरान आग के बारे में यूक्रेन के राष्ट्रपति वी। ज़ेलेंस्की का भाषण
 
 यूरोप को जागने की जरूरत है।  यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र में अभी आग लगी है।  रूसी टैंक परमाणु ब्लॉकों पर गोलीबारी कर रहे हैं।  ये थर्मल इमेजर्स से लैस टैंक हैं, इसलिए वे जानते हैं कि वे वास्तव में क्या शूट कर रहे हैं।  इसके लिए उन्होंने तैयारी कर ली है।  मैं सभी यूक्रेनियन, सभी यूरोपीय और चेरनोबिल शब्द को जानने वाले सभी लोगों को संबोधित कर रहा हूं, जो जानता है कि परमाणु संयंत्र पर विस्फोट से कितने लोग हताहत हुए थे।
 यह एक वैश्विक तबाही थी और इसके परिणाम सैकड़ों हजारों लोगों ने झेले थे।  हजारों लोगों को निकालना पड़ा और रूस इसे दोहराना चाहता है और पहले से ही इसे दोहरा रहा है, लेकिन 6 गुना बड़ा।  कृपया यूरोपीय लोग जागें।  अपने राजनेताओं को बताएं, रूसी सेनाएं यूक्रेन में परमाणु संयंत्र, ज़ापोरिज़का परमाणु संयंत्र शहर एनरगोडार में शूटिंग कर रही हैं।
 वहां छह ऊर्जा ब्लॉक हैं।  छह।  चेरनोबिल में, केवल एक ऊर्जा ब्लॉक में विस्फोट हुआ।  हम अपने नेताओं, भागीदारों के संपर्क में हैं।  मैंने पहले ही चार्ल्स मिशेल, ओलाफ स्कोल्ज़, आंद्रेज डूडा और राष्ट्रपति बिडेन से बात की है।  हमने आईएईए के प्रमुख ग्रॉसी और प्रधानमंत्री जॉनसन से भी संपर्क किया है।  हम चेतावनी जारी कर रहे हैं, रूस को छोड़कर किसी भी देश ने कभी परमाणु ब्लॉकों पर गोली नहीं चलाई।  पहली बार।  हमारे इतिहास में पहली बार, मानव जाति के इतिहास के लिए, आतंकवादी देश परमाणु आतंक में वापस आ गया है।  रूसी प्रचार ने अतीत में दुनिया को परमाणु राख में ढकने की चेतावनी दी थी।  अब, यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, यह वास्तविक है।  हम निश्चित रूप से नहीं जानते कि इस आग के परिणाम क्या होंगे, हम नहीं जानते कि विस्फोट कब होगा या, भगवान की मर्जी, होने वाला नहीं है।
 ठीक-ठीक कोई नहीं जान सकता और न ही हिसाब कर सकता है, लेकिन हमारे जवानों ने परमाणु संयंत्र को हमेशा सुरक्षित रखा है।  हमने सुनिश्चित किया कि कोई उकसावे की घटना न हो।  हमने सुनिश्चित किया कि कोई भी वहां न पहुंचे और न ही उस तक पहुंच सके।  हमने सुनिश्चित किया कि कोई भी वहां बम न लगा सके।  बम लगाओ और दुनिया को परमाणु तबाही का बंधक बनाओ।  हमें अब रूसी सैनिकों को रोकना होगा।  तुरंत अपने राजनेताओं को बुलाओ।  यूक्रेन में 15 परमाणु ब्लॉक हैं, अगर कोई विस्फोट होता है तो यह सभी के लिए अंत है।  यूरोप के लिए समाप्त।  यह पूरे यूरोप की निकासी है।
 केवल तत्काल कार्रवाई रूसी सैनिकों को रोक सकती है।  यूरोप को परमाणु आपदा में मरने न दें।
 
Español
 
Discurso del presidente de Ucrania V. Zelensky sobre el incendio causado por la invasion de la central nuclear de Energodar por parte de las tropas rusas
 
Europa tiene que despertarse. La central nuclear más grande de Europa está actualmente en llamas. Los tanques rusos disparan contra los bloques nucleares. Estos son tanques equipados con cámaras termográficas, por lo que saben exactamente a lo que están disparando. Se habían preparado para esto. Hago un llamado a todos los ucranianos, a todos los europeos y a todos aquellos que conocen la palabra Chernobyl, que saben cuántas víctimas causó la explosión de ésta central nuclear.
Fue una catástrofe global, con cientos de miles de personas luchando contra ella. Decenas de miles tuvieron que ser evacuados, y Rusia quiere volver a hacerlo y ya lo está haciendo de nuevo, pero 6 veces más. Europeos, despierten, por favor. Dígales a sus políticos que las tropas rusas están bombardeando las centrales nucleares en Ucrania, una de ellas es la central nuclear de Zaporizhzhya en la ciudad de Energodar.
 
Esta central nuclear consta de 6 unidades de potencia. Seis. Solo uno explotó en Chernóbyl. Nos hemos puesto en contacto con líderes y socios de todo el mundo. Ya hablé con Charles Michael, Olaf Scholz, Andrzej Duda y el presidente Biden. Contactamos con la Agencia Internacional de Energía Atómica, Grossi, y con el Primer Ministro del Reino Unido, Johnson.
Queremos alentarlos, ya que antes ningún otro país había  disparado contra unidades de energía nuclear como lo está haciendo Rusia. Por primera vez en la historia de la humanidad, un país terrorista está recurriendo al terror nuclear. En el pasado, la propaganda rusa amenazó con cubrir el mundo de cenizas atómicas. Ahora no es sólo una advertencia, es real. No sabemos a ciencia cierta cuáles serán las consecuencias de este incendio. No sabemos cuándo se producirá una explosión o, si Dios lo quiere, no se producirá.
 
Nadie puede saberlo o calcularlo exactamente, pero nuestra gente está protegiendo la central nuclear. Nos aseguramos de que no hubiera provocaciones. Nos aseguramos de que nadie pudiera entrar o acceder a la central. Nos aseguramos de que nadie pudiera colocar bombas allí, para mantener al mundo como rehén de un desastre nuclear. Ahora debemos detener a los soldados rusos. Les pedimos que llamen a sus políticos inmediatamente. Ucrania tiene 15 unidades nucleares, si hay una explosión, sería el final para todos. El fin de Europa. La evacuación de TODA Europa.
Sólo la acción inmediata puede detener a las tropas rusas. No dejes que Europa muera en un desastre nuclear. 
Čeština
Projev prezidenta Ukrajiny V. Zelenského o požáru při obsazení jaderné elektrárny v Energodaru ruskými vojsky
 
Evropa se musí probudit. Největší jaderná elektrárna v Evropě právě hoří. Ruské tanky střílejí na jaderné bloky. Tyto tanky jsou vybaveny termokamerami, takže přesně vědí, na co střílí. Připravili se na to.
 
Apeluji na všechny Ukrajince, na všechny Evropany a na každého, kdo zná slovo Černobyl, kdo ví, kolik obětí způsobil výbuch v jaderné elektrárně.
Byla to celosvětová katastrofa a její následky trpěly statisíce lidí.  Musely být evakuovány tisíce lidí a Rusko to chce zopakovat a už to opakuje, ale 6x větší.  Probuďte se, prosím, Evropané.  Řekněte svým politikům, že ruské síly střílí na jadernou elektrárnu na Ukrajině, město Energodar Záporožské jaderné elektrárny.
 
Existuje šest energetických bloků.  Šest.  V Černobylu explodoval pouze jeden energetický blok.  Jsme v kontaktu s lídry, partnery.  Už jsem mluvil s Charlesem Michelem, Olafem Scholzem, Andrzejem Dudou a prezidentem Bidenem.  Kontaktovali jsme také šéfa MAAE Grossiho a premiéra Johnsona.  Vydáváme varování, kromě Ruska žádná země nikdy nestřílela na jaderné bloky.  poprvé.  Poprvé v naší historii, v historii lidstva, je teroristická země zpět v jaderném teroru.  Ruská propaganda v minulosti varovala před pokrytím světa jaderným popelem.  Tohle není jen varování, je to skutečné.  Nevíme jistě, jaké budou následky tohoto požáru, nevíme, kdy k výbuchu dojde nebo, dá-li Bůh, nedojde.
 
Nikdo to nemůže přesně vědět ani vypočítat, ale naši vojáci vždy udržovali jadernou elektrárnu v bezpečí.  Zajistili jsme, aby nedošlo k žádné provokaci.  Ujistili jsme se, že tam nikdo nedosáhne a nedosáhne.  Ujistili jsme se, že tam nikdo nemůže umístit bombu.  Nastražte bombu a vezměte svět jako rukojmí jaderné devastace.  Musíme teď zastavit ruské jednotky.  Okamžitě zavolejte svým politikům.  Ukrajina má 15 jaderných bloků, pokud dojde k výbuchu, je to konec pro všechny.  To platí i pro Evropu. Jde o evakuaci celé Evropy.
 
Pouze okamžitá akce může zastavit ruské jednotky.  Nenechte Evropu zemřít při jaderné katastrofě.
 
Cербська
Говор председника Украјине В.Зеленског о пожару током заузимања нуклеарне електране у Енергодару од стране руских трупа
 
Европа треба да се пробуди.  Тренутно гори највећа нуклеарна електрана у Европи.  Руски тенкови пуцају на нуклеарне блокове.  То су тенкови опремљени термовизирима, па знају на шта пуцају.  За то су се припремили.  Обраћам се свим Украјинцима, Европљанима и свима који знају реч Чернобил, који знају да је експлозија у нуклеарној електрани нанела много жртава.  Ово је била глобална катастрофа и са њеним последицама бориле су се стотине хиљада људи.  Десетине хиљада је морало да буде евакуисано и Русија то жели да понови и већ понавља, али 6 пута веће.  Европљани се пробудите, молим вас.  Реците својим политичарима да руске снаге пуцају на нуклеарну електрану у Украјини, Запоришку нуклеарку, град Енергодар.  Тамо се налази шест енергетских блокова.  Шест.  У Чернобиљу је истражен један енергетски блок.  Ступили смо у контакт са нашим лидерима, партнерима, већ сам разговарао са Шарлом Мишелом, Олафом Шолцом, Анџејем Дудом, председником Бајденом.  Контактирали смо шефа ИАЕА Гросија и премијера Џонсона.  Издајемо упозорење, ниједна држава никада није пуцала на нуклеарне блокове осим Русије.  Први пут икад.  По први пут у нашој историји, за историју човечанства, терористичка земља се вратила на нуклеарни терор.  Руска пропаганда је у прошлости упозоравала да се свет покрије нуклеарним пепелом.  Ово није само упозорење, ово је стварно.  Не знамо са сигурношћу какве ће бити последице овог пожара, не знамо када ће се десити експлозија или, ако Бог да, неће бити.   Hико не може знати нити израчунати, али наши момци су увек чували нуклеарну електрану.  Водили смо рачуна да не дође до провокација.  Уверили смо се да нико не може да оде тамо или да му приступи.  Уверили смо се да нико не сме да постави бомбе тамо.  Поставите бомбе и држите свет таоцем нуклеарне катастрофе.  Морамо одмах зауставити руске војнике.  Одмах позовите своје политичаре.  Украјина је 15 нуклеарних блокова, ако дође до експлозије то је крај за све.  Крај Европе.  То је евакуација целе Европе.  Само хитна акција може зауставити руске трупе.  Не дозволите да Европа умре у нуклеарној катастрофи.
 
Slovenčina / Словацька
 
Prejav prezidenta Ukrajiny V. Zelenského o požiari pri prepadnutí jadrovej elektrárne v Energodare ruskými jednotkami
Európa sa musí prebudiť. V súčasnosti horí najväčšia jadrová elektráreň v Európe. Ruské tanky strieľajú na jadrové bloky. Ide o tanky vybavené termovíznymi kamerami, takže presne vedia, na čo strieľajú. Pripravili sa na to. Obraciam sa na všetkých Ukrajincov, na všetkých Európanov a na všetkých, ktorí poznajú slovo Černobyľ, ktorí vedia, koľko obetí si výbuch v jadrovej elektrárni vyžiadal.
Bola to globálna katastrofa, s ktorou bojovali státisíce ľudí. Museli sme evakuovať desaťtisíce a Rusko to chce urobiť znova a robí to znova, ale 6-krát viac. Európania, zobuďte sa, prosím. Povedzte svojim politikom, že ruskí vojaci ostreľujú jadrové elektrárne na Ukrajine, jadrovú elektráreň Záporižža a mesto Energodar.
 Táto elektráreň pozostáva zo 6 energetických blokov. Šesť. V Černobyle vybuchol iba jeden. Oslovili sme lídrov a partnerov z celého sveta. Už som hovoril s Charlesom Michaelom, Olafom Scholzom, Andrzejom Dudom a prezidentom Bidenom. Kontaktovali sme Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu Grossiho a premiéra Spojeného kráľovstva Johnsona. Varujeme, že žiadna krajina nikdy nestrieľala na jadrové bloky okrem Ruska. Prvýkrát v histórii, v histórii ľudstva, sa teroristická krajina uchýlila k jadrovému teroru. Ruská propaganda v minulosti varovala pred pokrytím sveta atómovým popolom. Teraz to nie je len varovanie – je to vážne. Aké následky bude mať tento požiar, s istotou nevieme, nevieme, kedy k výbuchu dôjde, alebo ak Boh dá, sa tak nestane.
Nikto to nevie ani nemôže presne vypočítať, ale naši ľudia sa nažia strážiť jadrovú elektráreň. Snažíme sa zabrániť hociktorej provokácii. Presvedčili sme sa, aby sa tam nikto nedostal ani nemal pristup. Zabezpečili sme, aby tam nikto nemohol založiť bomby. Nemohol založiť bomby a držať svet ako rukojemníka jadrovej katastrofy. Teraz musíme zastaviť ruských vojakov. Okamžite zavolajte politikom. Ukrajina má 15 jadrových blokov, ak dôjde k výbuchu, je to pre všetkých koniec. Koniec Európy. Toto je evakuácia CELEJ Európy.
Len okamžitá akcia môže zastaviť ruské jednotky. Nenechajte Európu zomrieť pri jadrovej katastrofe
 
КИТАЙСЬКА
中文
乌克兰总统沃洛基米尔-泽伦斯基在俄罗斯接管埃纳戈达尔核电站期间就火灾发表的讲话。
欧洲必须觉醒。欧洲最大的核电站现在着火了。俄罗斯坦克正在向核单位开火。这些是配备了热成像仪的坦克,因此他们清楚地知道自己在射击什么。他们为此做好了准备。我向所有乌克兰人、所有欧洲人和所有知道切尔诺贝利这个词的人呼吁,他们知道核电站的爆炸造成了多少受害者。
这是一场全球灾难,数十万人在后果中挣扎。数以万计的人不得不被疏散,而俄罗斯想重蹈覆辙,而且已经在重蹈覆辙,但规模要大6倍。欧洲人请醒醒吧。告诉你的政治家们,俄罗斯军队正在炮击乌克兰的一个核电站,即扎波罗热核电站,埃涅尔戈达尔。
这座核电站由六个动力单元组成。六。在切尔诺贝利,只有一个炸毁了。我们已经联系了世界各地的领导人和合作伙伴。我已经与查尔斯-迈克尔、奥拉夫-肖尔茨、安杰伊-杜达和拜登总统谈过。我们已经联系了国际原子能机构、格罗西和英国首相约翰逊。我们警告说,除了俄罗斯之外,没有任何国家曾向核电站机组开枪。在历史上,一个恐怖主义国家首次诉诸原子恐怖手段。在过去,俄罗斯的宣传警告说要用原子灰来庇护世界。现在它不再只是一个警告–它是严肃的。我们不知道这场火灾的具体后果是什么。 我们不知道爆炸何时发生,或者,上帝保佑,它不会发生。
没有人可以确定或计算,但我们的人正在核电站上站岗。我们已经确保不会有任何挑衅。我们已经确保没有人可以进入或访问它。我们确保没有人可以在那里放置炸弹。没有人可以安放炸弹,让世界受到核灾难的挟制。我们现在必须阻止俄罗斯士兵。立即给你的政治家打电话。乌克兰有15个核单位,如果发生爆炸,那就是所有人的末日。欧洲的尽头。这是对整个欧洲的疏散。
只有立即采取行动才能阻止俄罗斯军队。不要让欧洲在一场核灾难中灭亡。

 Suomi / Finnish 

Ukrainan presidentin V. Zelenskyyn puhe tulipalosta venäläisten joukkojen valloittaessa Energodarin ydinvoimalaa
Euroopan on herättävä. Euroopan suurin ydinvoimala on palamassa tällä hetkellä. Venäläiset panssarivaunut ampuvat ydinreaktoreja. Nämä ovat lämpökameroilla varustettuja tankkeja, joten he tietävät tarkalleen, mitä he ampuvat. He ovat valmistautuneet tähän. Vetoan kaikkiin ukrainalaisiin, kaikkiin eurooppalaisiin ja kaikkiin, jotka tietävät sanan Tšernobyl, jotka tietävät, kuinka paljon uhreja ydinvoimalan räjähdys aiheutti.
Se oli maailmanlaajuinen suuronnettomuus, jonka seurauksia vastaan taistelivat sadat tuhannet ihmiset. Kymmeniä tuhansia jouduttiin evakuoimaan, ja Venäjä haluaa toistaa sen ja toistaa jo, mutta kuusi kertaa enemmän. Eurooppalaiset, herääkää, olkaa hyvä. Kertokaa poliitikoillenne, että venäläiset joukot pommittelevat ydinvoimaloita Ukrainassa, Zaporizhzhian ydinvoimalaa ja Energodarin kaupunkia.
Tämä ydinvoimala koostuu 6 ydinreaktorista. Kuusi. Tšernobylissä räjähti vain yksi. Olemme ottaneet yhteyttä johtajiin ja kumppaneihin ympäri maailmaa. Olen jo puhunut Charles Michaelin, Olaf Scholzin, Andrzej Dudan ja presidentti Bidenin kanssa. Otimme yhteyttä Kansainväliseen atomienergiajärjestöön (IAEA), Rafael Grossiin ja Ison-Britannian pääministeri Johnsoniin. Varoitamme, että mikään maa paitsi Venäjää ei ole koskaan ampunut ydinreaktoreja. Ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa terroristimaa on turvautunut ydinterroriin. Aiemmin Venäjän propaganda on varoittanut maailman peittämisestä atomituhkalla. Nyt se ei ole vain varoitus – kaikki on vakavaa. Emme tiedä varmasti, mitkä tämän tulipalon seuraukset ovat; emme tiedä milloin räjähdys tapahtuu tai, jos Luoja suo, sitä ei tapahdu.
Kukaan ei voi tietää tai laskea tarkasti, mutta ihmisemme vartioivat ydinvoimalaa. Varmistimme, ettei provokaatioita ollut. Varmistimme, ettei kukaan pääse sinne tai pääse käsiksi. Varmistimme, että kukaan ei voinut asentaa sinne pommeja. Ei voinut asentaa pommeja ja pitää maailmaa ydinkatastrofin panttivankina. Meidän on nyt pysäytettävä venäläiset sotilaat. Soita poliitikoillenne hetimmiten. Ukrainalla on 15 ydinreaktoria; jos räjähdys tapahtuu, on loppu kaikille. Euroopan loppu. Tämä on KOKO Euroopan evakuointi.
Vain välittömät toimet voivat pysäyttää Venäjän joukot. Älä anna Euroopan kuolla ydinkatastrofiin.
 
 
 
Norsk (Bokmål)
Tale av Ukrainas president V. Zelenskyi om brannen under de russiske troppene inntakelse av atomkraftverket i Energodar
Europa må våkne. Det største atomkraftverket i Europa står i brann akkurat nå. De Russiske stridsvognene skyter mot atomblokkene. Dette er stridsvognene som er utstyrt med varmekamerene, så de vet nøyaktig hva de skyter på. De har forberedt seg på det. Jeg henvender meg til alle ukrainere, alle europeere og alle som kjenner ordet Tsjernobyl, alle som vet hvor mange ofrene ble påført av eksplosjonen på atomkraftverk.
Dette var en global katastrofe og hundretusenvis av mennesker kjempet mot konsekvensene. Titusenvis måtte evakueres og Russland ønsker å gjenta det og faktisk gjentar det allerede, men 6 ganger større. Europeere våkner, vær så snill. Fortell politikerne dine at russiske styrker skyter mot en atomkraftverk i Ukraina, Zaporizka atomkraftverket i Energodar byen.
Det finnes seks energiblokker der. Seks. Kun én eksploderte i Tsjernobyl. Vi har kontaktet ledere og samarbeidspartnere over hele verden. Jeg har allerede snakket med Charles Michel, Olaf Scholz, Andrzej Duda og president Biden. Vi har kontaktet lederen av IAEA, Grossi, og Storbritannias statsminister Johnson. Vi advarer at ingen land har noen gang skutt mot atomblokker bortsett fra Russland. Det er første gang noensinne. For første gang i vår historie, i menneskehetens historie, har terrorlandet gått over til atomterror. Russisk propaganda hadde tidligere advart om å dekke verden med atomaske. Nå er det ikke bare en advarsel, det er alvorlig. Vi vet ikke sikkert hva resultatet av denne brannen vil være, vi vet ikke når eksplosjonen vil skje eller, om Gud vil, ikke kommer til å skje.
Ingen kan vite eller beregne nøyaktig, men våre menn holder atomkraftverket trygt. Vi sørget for at ingen provokasjoner kunne skje. Vi sørget for at ingen kunne komme dit eller få tilgang til den. Vi sørget for at ingen kunne plante bomber der. Plante bomber og holde verden som en gissel av atomkatastrofe. Vi må stoppe de russiske soldatene nå. Ring politikerne dine umiddelbart. Ukraina har 15 atomblokker, hvis det skjer en eksplosjon, er det slutten for alle. Slutten på Europa. Det er evakueringen av HELE Europa.
Kun umiddelbare handlinger kan stoppe de russiske troppene. La ikke Europa dø i atomkatastrofen.
 
Danish / Dansk
Tale af Ukraines præsident V. Zelensky om branden under de russiske troppers beslaglæggelse af atomkraftværket i Energodar
Europa skal vågne op. Det største atomkraftværk i Europa brænder i øjeblikket. Russiske kampvogne skyder mod atomblokke. Det er kampvogne udstyret med termiske kameraer, så de ved præcis, hvad de skyder på. Det har de forberedt sig på. Jeg appellerer til alle ukrainere, til alle europæere og til alle dem, der kender ordet “Tjernobyl”, som ved, hvor mange ofre eksplosionen ved atomkraftværket forårsagede.
Det var en global katastrofe, hvor hundredtusindvis af mennesker kæmpede mod den. Titusinder måtte evakueres, og Rusland vil gerne gøre det igen og gør det igen, men 6 gange mere. Europæere, vågn op, tak. Fortæl dine politikere: Russiske tropper beskyder atomkraftværker i Ukraine, Zaporizhzhya atomkraftværker, byen Energodar.
Dette NPP består af 6 kraftenheder. Seks. Kun én eksploderede i Tjernobyl. Vi har kontaktet ledere og partnere over hele verden. Jeg har allerede talt med Charles Michael, Olaf Scholz, Andrzej Duda og præsident Biden. Vi kontaktede Grossi, leder af Det Internationale Atomenergiagentur, og Johnson, Storbritanniens premierminister. Vi advarer dig om, at intet land nogensinde har beskudt atomkraftenheder undtagen Rusland. For første gang i historien, i menneskehedens historie, har et terrorland tyet til atomterror. Tidligere har russisk propaganda advaret mod at dække verden med atomaske. Nu er det ikke bare en advarsel – det er alvorligt. Vi ved ikke med sikkerhed, hvad konsekvenserne af denne brand vil være, vi ved ikke, hvornår eksplosionen vil finde sted, eller hvis Gud vil, det vil ikke ske.
Ingen kan vide eller beregne præcist, men vores folk bevogter atomkraftværket. Vi sørgede for, at der ikke var provokationer. Vi sørgede for, at ingen kunne komme dertil eller få adgang. Vi sørgede for, at ingen kunne plante bomber der. Han kunne ikke plante bomber og holde verden som gidsel for en atomkatastrofe. Vi skal nu stoppe de russiske soldater. Ring til dine politikere med det samme. Ukraine har 15 nukleare enheder, hvis der sker en eksplosion, er det enden for alle. Slutningen af ​​Europa. Dette er evakueringen af ​​HELE Europa.
Kun øjeblikkelig handling kan stoppe russiske tropper. Lad ikke Europa dø i en atomkatastrofe.
 

日本語・Японська

ロシア軍によるエネルゴダール原子力発電所の占領の際起こった火事に関するウクライナ大統領ウォロディミル・ゼレンスキーのスピーチ 
ヨーロッパは目を覚まさなければなりません。ヨーロッパ最大の原子力発電所が今燃えています。ロシアの戦車が原子炉を攻撃しています。熱線暗視装置を備えている戦車なので、ロシア軍が何を攻撃しているか正確に理解しています。彼らは覚悟を決めました。、全てのウクライナ人、全てのヨーロッパ人、そして「チェルノブイリ」と言う単語を知っていて、原子力発電所の爆発によってどれだけの犠牲者が出たか知っている全ての人への言葉です。 
その爆発は世界的な大災害であって、その影響に対処するため、数十万もの人が力を合わせて戦いました。数万人が避難しなければならなくなりました。そしてロシアは今、チェルノブイリの爆発の6倍の規模で繰り返そうとしています。ヨーロッパ人よ、目を覚ましてください。ロシア軍がウクライナのエネルゴダル市のザポリスカ原子力発電所を攻撃していると、自国の政治家に伝えてください。 
そこには6つの原子炉があります。6つですよ。チェルノブイリで爆発したのは1つだけです。私たちは、世界中のリーダーやパートナーと連絡を取りました。シャルル・ミシェル、オーラフ・ショルツ、アンジェイ・ドゥダ、バイデン大統領とは既に話をしました。我々は、国際原子力機関のグロッシ事務局長とジョンソン首相と連絡を取りました。我々は警告を発します。ロシア以外、原子炉を攻撃した者は今までいませんでした。初めてです。人類の歴史上、史上初めて、テロリスト国が核テロに頼っています。ロシアのプロパガンダは、過去に世界を核灰で覆うと警告したことがあります。これはもう単なる警告ではなく、現実です。この火事の結果がどうなるか、爆発がいつ起こるか、あるいは、神が御望みであれば、起こらないのか、私たちには分かりません。 
知ることも、正確に計算することも、誰もできませんが、私たちは今まで原子力発電所を安全に保っていました。挑発が起こらないようにしました。そこに入ったり、原発にアクセスできる人がいないようにしました。誰もそこに爆弾を仕掛けられないようにしました。爆弾を仕掛け、世界を原発事故の人質にしないように。ロシア兵を今すぐ止めなければなりません。自国の政治家にすぐ電話してください。ウクライナには、15の原子炉があります。もし、爆発が起こったら、何もかもが終わります。ヨーロッパが終わります。全ヨーロッパを避難することになります。 
即時の行動のみが、ロシア兵を止めることができます。ヨーロッパを原発事故で死なせてはいけません。
 
Dutch Nederlands
Toespraak van de president van Oekraïne V. Zelensky over de brand tijdens de aanval op de kerncentrale in Energodar door de Russische troepen
Europa moet wakker worden. De grootste kerncentrale van Europa staat op dit moment in brand. Russische tanks schieten op de nucleaire blokken. Deze tanks zijn uitgerust met warmtebeeldcamera’s, dus ze weten precies waar ze op schieten. Ze hebben zich er op voorbereid. Ik richt mij tot alle Oekraïners, tot alle Europeanen en tot iedereen die het woord Tsjornobyl kent, die weet hoeveel slachtoffers de ontploffing van de kerncentrale heeft gemaakt. 
Dit was een wereldwijde catastrofe en de gevolgen ervan zijn door honderdduizenden mensen bestreden. Tienduizenden moesten worden geëvacueerd en Rusland wil dat herhalen en doet dat nu al, maar dan 6 keer zo groot. Europeanen wordt wakker, alstublieft. Vertel het uw politici, Russische troepen schieten op de kerncentrale in Oekraïne, Kerncentrale Zaporizja in de stad Energodar. 
Er zijn daar zes energie blokken. Zes. In Tsjornobyl ontplofte er maar één energieblok. We hebben contact opgenomen met onze leiders, partners. Ik heb al gesproken met Charles Michel, Olaf Sjolz, Andrzej Doeda, en president Biden. We hebben contact opgenomen met het hoofd van de IAEA, Grossi, en ook met premier Johnson. We geven een waarschuwing: geen enkel land heeft ooit op nucleaire blokken geschoten, behalve Rusland. De eerste keer ooit. Voor de allereerste keer in onze geschiedenis, in de geschiedenis van de mensheid, is een terroristisch land teruggevallen op nucleaire terreur. De Russische propaganda had in het verleden gewaarschuwd om de wereld te bedekken met nucleaire as. Nu, dit is niet alleen een waarschuwing, dit is echt. We weten niet zeker wat de gevolgen van deze brand zullen zijn, we weten niet wanneer de explosie zal plaatsvinden of, zo God het wil, niet zal plaatsvinden. 
Niemand kan het precies weten of berekenen, maar onze mannen hebben de kerncentrale altijd veilig gehouden. We hebben ervoor gezorgd dat er geen provocaties konden gebeuren. We zorgden ervoor dat niemand er kon komen of er toegang toe had. We zorgden ervoor dat niemand er bommen kon plaatsen. Bommen plaatsen en de wereld gijzelen voor een nucleaire catastrofe. We moeten de Russische soldaten nu tegenhouden. Bel onmiddellijk jullie politici. Oekraïne heeft 15 nucleaire blokken, als er een explosie is, is dat het einde voor iedereen. Einde voor Europa. Het is de evacuatie van het HELE Europa. 
Alleen onmiddellijke acties kunnen de Russische troepen stoppen. Laat Europa niet sterven in de nucleaire catastrofe.
 
Ukrainian Women’s Guard